Regulamin Nowohuckiej Akademii Seniora

Postanowienia ogólne

 1. Nowohucką Akademię Seniora powołało Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, które jest jej organizatorem.
 2. Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta jest współorganizatorem Nowohuckiej Akademii Seniora na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem.
 3. Biuro organizacyjne Nowohuckiej Akademii Seniora mieści się na os. Centrum A 6a w Krakowie.
 4. Zajęcia w ramach Nowohuckiej Akademii Seniora odbywają się w klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta według planu, który słuchacz otrzymuje po zapisaniu się na wybrane zajęcia.
 5. Nowohucka Akademia Seniora jest projektem wieloletnim.
 6. W ramach NAS funkcjonuje Zespół Programowy wybierany na dany rok akademicki spośród aktualnej grupy słuchaczy. Zespół ma wpływ na tworzenie oferty wykładów i spotkań z kulturą.

Kryteria naboru słuchaczy

 1. Słuchaczem Nowohuckiej Akademii Seniora może być każda osoba w wieku senioralnym, która zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu NAS.
 2. Słuchaczem może zostać osoba, której celem jest poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności i rozwijanie zainteresowań, a także czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Zasady uczestnictwa

 1. Kandydat na słuchacza Nowohuckiej Akademii Seniora zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Nowohuckiej Akademii Seniora oraz wypełnienia i podpisania Deklaracji Słuchacza.
 2. Każdy słuchacz Akademii zobligowany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 20 zł na dany rok akademicki.
 3. Każdy słuchacz Nowohuckiej Akademii Seniora otrzymuje Indeks Słuchacza.
 4. Zajęcia w ramach Nowohuckiej Akademii Seniora prowadzone są w systemie rocznym akademickim.
 5. W ofercie Akademii znajdują się zarówno zajęcia odpłatne, jak i bezpłatne.
 6. Opłata za wybrane zajęcia regulowana jest przed terminem ich rozpoczęcia, zgodnie z przyjętym systemem płatności.
  Opłaty można dokonać gotówką w biurze organizacyjnym Nowohuckiej Akademii Seniora (os. Centrum A 6a) lub przelewem na konto:
  Nr konta 15 1240 2294 1111 0010 2854 6369.
  W przypadku uiszczenia opłaty przelewem niezbędne jest posiadanie przy sobie potwierdzenia dokonania wpłaty.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty.
 8. Nieobecność na zajęciach lub rezygnacja stanowi podstawę do obniżenia ceny kursu jedynie w przypadku wcześniejszego poinformowania organizatorów o takiej sytuacji.
 9. Nieuzasadniona, co najmniej miesięczna, nieobecność na zajęciach w połączeniu z brakiem opłat, oznacza rezygnację Słuchacza z dalszego uczestnictwa.
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych (gimnastyka, joga) jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Udział w zajęciach jest odpłatny, dobrowolny i na własną odpowiedzialność. Wobec powyższego uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tytułu ewentualnych szkód, w tym zdrowotnych oraz powstałych w mieniu. 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji Nowohuckiej Akademii Seniora jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków.
 2. Stowarzyszenie, na mocy porozumienia z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta, może udostępniać dane osobowe uczestników w celu należytej organizacji i koordynacji działań Nowohuckiej Akademii Seniora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników Nowohuckiej Akademii Seniora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań Nowohuckiej Akademii Seniora zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia RODO.
 5. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl a także prawo do żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.