Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Partnerzy

»  Patroni medialni

»  Pomagają nam

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ NOWEJ HUTY

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej i twórczej ogółu swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 Rozdział II - Cele i formy działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:

1) budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego;

2) przygotowywanie świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród różnych grup wiekowych;

3) stwarzanie warunków do poznawania kultury poprzez wyrównywanie różnic w dostępie do kultury;

4) działalność ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ochrona dóbr kultury i tradycji;

6) prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

7) aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;

9) prowadzenie działalności rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów);

10) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

11) organizowanie przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych i zagrożonych;

12) inicjowanie oraz prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

13) doskonalenie zawodowe pracowników instytucji kultury i instytucji kulturalno-oświatowych oraz członków stowarzyszenia;

14) promocja i organizacja wolontariatu;

15) promowanie Nowej Huty, jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa;

16) wspieranie i promocja działań Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta.

§ 10. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

13) wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

17) turystyki i krajoznawstwa;

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

20) promocji i organizacji wolontariatu;

21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami.

Wszystkie poszczególne działania występujące w §11 realizowane są w oparciu o wymieniony zakres:
- organizowanie imprez o charakterze artystycznym, kulturalno- społecznym,edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym;
- organizowanie kursów, spotkań, wykładów, wycieczek, warsztatów, plenerów, wystaw, szkoleń, seminariów itp.;
- działalność wydawniczą i edukacyjną;
- aktywizację kulturalno – społeczną wszystkich grup wiekowych;
- pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
- współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia;
- współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach;
- szeroko pojętą akcję informacyjną dotyczącą wydarzeń kulturalnych i społecznych;
- organizację aukcji wyrobów artystycznych;
- wyszukiwanie sponsorów i przyjmowanie darowizn oraz doraźnej pomocy finansowej od wszystkich osób prawnych i fizycznych przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa;
- organizowanie wymiany kulturalnej dzieci i młodzieży oraz animatorów kultury i sztuki;
- integrację środowiska i rozwijanie aktywności społecznej;
- współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach stanowiących główne cele Stowarzyszenia;
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska;
- organizowanie wolontariatu;
- organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz innych form zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin;
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w tym działania poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

§ 12. Działalność gospodarcza.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) PKD 73.11.z – Działalność agencji reklamowych;
2) PKD 52.63.z. – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową;
3) PKD 92.34.z – Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 14.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek członkowskich,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 18.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22. 1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji, oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie. Walne Zebranie Członków

§ 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne,

2) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4) udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.1. Zarząd składa się z 5 osób:

1) Prezesa

2) Wiceprezesa

3) Sekretarza

4) Skarbnika

5) Członka Zarządu

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) w szczególnych przypadkach - zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;

12) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

13) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

14) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

§ 27. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 28.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).

2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 29.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 32.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na peferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego oganów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej diałalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 34. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (SPNH), os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez SPNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

 

WCZYTYWANIE